Olet täällä

Etusivu » Itsehoitolaitteet

Brain Tuner

Brain Tuner

 Stressiin, levottomuuteen ja mielen tasapainoon

 

Fysiikan tohtori Robert C. (Bob) Beckin kehittämä BrainTuner (tunnetaan nykyään nimellä BioTuner) on ollut sähköisten rentoutuslaitteiden edelläkävijä vuodesta 1983. Se on  kokeiluluonteiseen käyttöön tarkoitettu aite, joka joh­taa rentouttavaa energiaa kehoon, korvien taakse ase­tet­tujen elektrodien kautta tasapainottaen hermovälittäjäaineita (mm. Beeta-endorfiini ym). Näillä mikrovirta-energia­­puls­seil­la näyttää olevan perus­ta­vaa laatua olevia tasa­pai­nottavia vaikutuksia ja ne saattavat kehon kokonaisvaltaisen rentoutuksen ja hyvinvoinnin tilaan.

 

Verrattuna moneen muuhun rentoutusmenetelmään, BrainTunerin käyttö ei vaadi käyt­tä­jältään mitään. Useimmat käyttäjät kuvaavat kokemustaan miellyttäväksi, jopa silloin kun heillä on ollut merkittävää stres­siä tai levottomuutta. Tutkimukset USA:ssa ja Euroopassa ovat osoittaneet useita hyö­dyllisiä vaiku­tuksia BrainTunerin kaltaisten laitteiden käytöstä. Yli sadassa tutki­muksessa mukana olleet, yli tuhat koehenkilöä eivät ole raportoineet haitallisista sivu­vaikutuksista. Jotkin viimeaikaiset tut­kimukset ovat osoittaneet jopa muistin parantumista ja kohen­neita suorituksia älyk­kyys­testeissä

Monet BrainTunerin hyödyt näyttävät olevan kumulatiivisia ja tulevan esille 1-4 viikon kuluessa. Muutos on spontaania ja vaivatonta ja sen vaikutukset voivat olla monella tapaa elämänlaatua parantavia. Brain Tunerin uusin malli, BT8, on lajinsa ehdotonta kärkeä ja uuden vuosi­tuhannen teknologiaa. Se tuottaa yli 500 harmonista, elimistölle edullista, taajuutta sisällytettynä jokaiseen tuhannesosasekunnin pulssiin. Valittavissa on kuusi moodia, kaksi eri pulssin leveyttä ja Maapallon resonanssitaajuus (Schumann-taajuus) 7,83 Hz lisätaajuutena.

Hyviä tuloksia on saatu mm. seuraavissa oireissa: Kivun, masennuksen, ahdistuneisuuden, unihäi­ri­öiden sekä tupakka-, alkoholi-, lääke- ja huume-vieroitusoireiden  lievitys; muistin / aivotoiminnan virkistys.  syömis- ja oppimishäiriöihin.

          Lisätietoja BrainTuner Story

 

Kraniaalinen Sähköstimulaatio (Cranial Electrotherapy Stimulation, CES)

Kraniaalisessa sähköstimulaatiossa (Cranial Electrotherapy Stimulation, CES) johde­taan matalapulssista sähkövirtaa (alle 1 mA) pään alueelle lääketieteellisiin/psyykkisiin tarkoi­tuksiin. CES:stä on lääketieteellistä käyttökokemusta yli 20 vuoden ajalta.

 

Kraniaalinen sähköstimulaatio on tunnettu myös monella muulla nimellä, kuten transkraniaalinen sähköterapia (transcranial electrotherapy, TCET), neurosähköterapia (neuroelectric therapy, NET), alfa-uni, sähköanalgesia, sähkönarkoosi tai alkuperäinen sähkö­uni.

 

Kraniaalisesta sähköterapia-stimulaatiosta käytettiin ensin nimeä sähköuni, koska sen huomattiin edistä­vän unta. Venäläinen Rabinovich hoiti tällä menetelmällä unettomuutta jo vuonna 1914. Vuonna 1957 tohtori Anajev julkaisi Neuvostoliitossa ensimmäisen tieteellisen tutkimuksen CES- teknologian lääke­tieteellisestä käytöstä.

 

Gilyarovski julkaisi ensimmäisen kirjan CES:stä, nimeltään Sähköuni, vuonna 1958. Tämän ansiosta tekniikka herätti paljon kiinnostusta, erityisesti silloisissa itäblokin maissa ja se otettiin myös kliiniseen käyttöön. Vuonna 1959, Obrosow julkaisi USA:ssa kirjallisuus­tutkimuksen CES:stä.  Itävallassa pidettiin ensimmäinen kansainvälinen symposium sähkö­terapeuttisesta unesta ja sähköanestesiasta, vuonna 1966.  CES oli levinnyt maailman­laa­jui­sesti 1960-luvun loppuun mennessä, jolloin tutkimukset alkoivat myös USA:n eri yliopistoissa.

 

Kaikkein kattavin tutkimuskatsaus CES:stä on julkaistu v. 1985 kirjassa Neural Stimulation; kappaleessa, jonka on kirjoittanut tohtori Ray B. Smith.  Hän on tutkinut CES:ä vuodesta 1972 lähtien. Hän sanoo: "USA:ssa on CES:tä tehty yli 40 tutkimusta, joista valtaosa on luotettavia.  Jo näiden tutkimusten valossa on ilmeistä, että CES on tehokas levottomuuden, masennuk­sen ja unettomuuden poistaja. CES:n on todettu olevan tehokas myös kemiallisista aine­riippu­vuuksien vieroituksessa. Muita lupaavia sovelluksia ovat vatsan liikahappoisuus ja migreeni­tyyppinen päänsärky"

 

Tohtori Smith jatkaa: "CES näyttää olevan turvallinen, mitään haitallisia sivuvaikutuksia ei ole raportoitu näissä kontrolloiduissa tutkimuksissa. Lopuksi, vaikka voisi olettaa että tällaisella menetelmällä olisi merkittävä lume(placebo)vaikutus, sitä ei ole näissä tutkimuksissa merkit­tävästi havaittu." Tutkijat Harvardissa ovat myös analysoineet viimeaikaisia tutkimuksia CES:tä maailmanlaajuisesti, ja ovat tulleet vakuuttuneiksi terapian toimivuudesta.

 

CES:n tavanomaisten sovellutusten, masennuksen ja levottomuuden lisäksi, CES:n käyttöä on tutkittu myös moniin muihin sovelluksiin. Suotuisia tuloksia on raportoitu syn­ny­tyksissä, epilepsiassa, korkeassa verenpaineessa, selkävammoissa, kroonisissa kivuis­sa, nivel­tuleh­duk­sissa, ihottumissa, hammassäryssä, astmassa, sydäntaudeissa, matka­pa­hoin­­voinnissa, ruuan­sulatushäiriöissä sekä erilaisissa vieroitus­hoidoissa (alkoholi ja huu­meet).

 

Koska tiedämme, että kivun aistiminen on hyvin monimutkainen, myös aivoissa vaikuttava prosessi, tuntuu järkevältä soveltaa CES:ä kaikkiin kipuhoitoihin.  Monesti on havaittu, että se jo yksistään poistaa kipua pitkäksikin aikaa.  Kraniaalisen sähköterapia-stimulaation uskotaan stimuloivan aivojen endorfiinituotantoa. Luultavasti se vaikuttaa myönteisesti myös hypotala­muksen neurohormonaaliseen säätelymekanismiin ja aivorungon aivoverkon toimintaan. Aivo­verkko osallistuu lukuisiin käyttäy­tymis­tilojen ilmaisuun, virkeustilasta uneen. Tällä 'huomiokeskuksella' on merkittävä rooli mielen ja kehon yhteistoiminnassa.

 

Välittömästi CES-käsittelyn jälkeen, ihmiset kertovat olevansa rentoutu­neem­pia. Muuta­mat tuntevat olonsa hiukan 'juopuneeksi' ensimmäisten minuuttien aikana. Tämä on hyvin miellyttävä tunte­mus. Pidemmän ajan kuluessa, vaikka tämä tunne häviää, ren­toutuneisuus kuitenkin säilyy ja lo­pul­ta saa­vutetaan selkeä valp­pauden tila. Tämä ren­tou­tunut /val­pas olo säi­lyy keskimäärin 12-72 tun­tia ensim­mäis­ten kertojen jäl­keen ja tulee sit­ten kumulatii­visek­si.

 

Useimmat kertovat tuntevansa olon­sa ren­toutuneemmaksi, vähem­män stres­­­­saan­tu­neeksi, samalla kun hei­dän mie­len­sä on en­tistä valp­paam­pi ja he pys­ty­vät keskit­tymään pa­rem­min men­taalisiin te­htäviin. Yleen­sä he nukkuvat parem­min, ovat keskit­tyneempiä ja tun­tevat ylei­sesti voivansa paremmin.

 

Ehdotettavia toiminta-alueita, EI lääketieteellisiä väitteitä    

 Dr. Robert C. (Bob) Beck D.Sc.  27.3.1989

 

BrainTuner BT5 (nyk.BioTuner BT8) -instrumentti rakennettiin kuukausien huolellisen suunnittelun tuloksena, joka sisälsi yksityiskohtaisen spektrianalyysin kaikista saatavilla olevista ulko- tai kotimaisista (USA) kraniaalisista sähköterapiastimulaattoreista (CES[1]. Tavoitteena oli laite, joka antaisi nopean avun (tyypillisesti 5 päivää) moniin sairaustiloihin kuten kroonisiin hankaliin migreenipäänsärkyihin sekä moniin stressiperäisiin ongelmiin olivatpa ne sitten perinnöllis-, synnynnäis-, fyysis-, psyykkis-, ravinto- tai kemiallisperäisiä.

Kehitetty laite on pääasiallisesti samanlainen kuin eurooppalaiset, venäläiset ja amerikkalaiset laitteet, jotka erityisesti helpottavat 95% seuraavia oireita: ahdistuneisuus, masentuneisuus, unettomuus, muistin heikkeneminen, Epstein Barr (usein syynä krooniseen väsymyssyndroomaan), bulimia, anorexia nervosa ja monia riippuvuuksia kuten alkoholi, morfiini, heroiini, kokaiini, oopiumi, Valium, Librium sekä monia allergiaa aiheuttavia ruoka- ja sokeripakkomielteitä jne. Suotuisia tuloksia on raportoitu syn­ny­tyksissä, epilepsiassa, korkeassa verenpaineessa, selkävammoissa, kroonisissa kivuissa, nivel­tuleh­duk­sissa, ihottumissa, hammassäryssä, astmassa, sydäntaudeissa, matkapahoinvoinnissa ja ruuansulatushäiriöissä.

Tupakka (joka on 4½ kertaa enemmän riippuvuutta aiheuttava kuin heroiini! Kyllä, luit aivan oikein.) näyttää olevan ainoa poikkeus. Laitteen käyttäjät raportoivat noin 45%:n helpotusta nikotiinin/tupakan himoon, verrattuna 95% helpotukseen monissa muissa  aineriippuvuuksissa, joiden kohdalla käytännöllisesti katsoen vieroitusoireita ei ollut. Liiallisesta opiaattien käytöstä, stressistä tai allergisoivista ruuista jne. aiheutunut hermovälittäjäaineen (beeta endorfiinin) loppunut tuotanto normalisoituu noin 40 minuutissa, päivien tai viikkojen sijaan. Tämä on todennettu kromatografialla ja elektroforeesilla.

Monet ovat lainanneet laitetta ystävilleen vain huomatakseen että vastaanottaja on ehdottomasti kieltäytynyt palauttamasta laitetta todettuaan sen antaman hyödyn. Noin 60% ihmisistä (joilla ei ole mitään riippuvuutta) raportoi, että kuukauden päivittäisen käytön jälkeen ja käytettyään laitetta sen jälkeen noin kaksi kertaa viikossa he eivät ole enää sairastuneet vilusmis tauteihin eivätkä muihin immuunijärjestelmän heikkenemisestä aiheutuviin vaivoihin. Heidän muistinsä, älykkyytensä ja tehokkuutensa lisääntyvät kunnes he voivat muistaa puhelinnumeroita ulkoa, saavat työtehtävät valmiiksi vähemmässä ajassa murto-osalla aikaisemmasta stressitasosta. He muistavat vaivattomasti nimiä, numeroita ja paikannimiä. Laite näyttää kohottavan huomattavan laajalti kehon immuunijärjestelmää jopa tavallisten henkilöiden kohdalla, joilla ei ole terveys- ja riippuvuusongelmia.

Tähän mennessä on julkaistu vain harvoja tutkimuksia, jotka todistaisivat näistä ilmiöistä. Kuitenkin on olemassa suuri määrä käyttäjien raportoimia kirjallisia todistuksia, jotka puhuvat näiden tulosten puolesta. Nämä todistukset odottavat vielä kuitenkin kaksoissokkotutkimuksia. Poikkeuksena on Wisconsinin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan julkaisema raportti älykkyysosamäärän kohoamisesta 20-30 pisteellä stimuloinnin jälkeen. Toimenpide oli alunperin tarkoitettu lieventämään loppututkinnon aiheuttamaa jännitystä ja pelkoa. Tämä koe Louisianan yliopiston toistamana herätti erittäin paljon mielenkiintoa ja on nyt yleisesti hyväksytty. Stimulaatio näyttää kohottavan hermostollista tehokkuutta, mikä lyhentää koekysymyksiin käytettyä aikaa.

Tutkimukset osoittavat, että täydellisen harmiton sähköinen stimulaatio normalisoi tunnettujen hermovälittäjäaineiden tuotantoa, joka on saattanut laskea iän, ruuassa ja vedessä olevien kemikaalien, eri aineiden väärinkäytön, ympäristömyrkkyjen tai stressin seurauksena. Tulee viemään useita vuosia ennen kuin yksin interferonin parantavat mekanismit tunnetaan. Tietoa saaneet ammatti-ihmiset joka tapauksessa tunnustavat, että neurostimulaatio toimii.

Monet 5000-7000 dollarin sähköterapialaitteita käyttävät ovat sitä mieltä, että BrainTuner BT5 (nykyisin BioTuner BT8) on selvästi ylivertainen riippuvuuksien ja stressin hoidossa. Kuitenkin laitteessa tulee olla merkintä ’Vain tutkimus ja koekäyttöön’ eikä sille voida asettaa mitään lääketieteellisiä vaatimuksia. FDA:lla[2] ei ole tällä hetkellä mitään hyväksyttyä luokitusta kraniaaliselle sähköstimulaatiolle. Jotkut neurofysiologit ja ammatinharjoittajat, jotka ovat henkilökohtaisesti käyttäneet BT5/BT8:ää hyväksytyn lääkintälaitteen rinnalla, totesivat BT5/BT8:n nopeammaksi, tehokkaammaksi ja paljon halvemmaksi muihin verrattuna.


 


[1] Cranial Electrotherapy Stimulation

[2] Food and Drug Administration (USA:n terveysministeriö)